Kirchenfenster

Albert-Schweizer Kirche, Tübingen
Ursrainer Eggert Pelikan
Albert-Schweizer Kirche, Tübingen
Arche Hirte Arche
Albert-Schweizer Kirche, Tübingen Neuneck
Arche Sommer und Winter Neuneck
Copyright by Karin Bandomer